opening hours

8:00-16:00 (GMT +1)

RODO

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane. Informacja ta jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z Art. 13 i Art. 14 RODO.

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO) informujemy iż:

 1. 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PRECIMET H.C.E. Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul Pomorska 555; 92-735 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587797, legitymująca się numerem NIP: 7282804918, REGON: 363114171 (dalej także jako: „Spółka”).
  Na dzień rejestracji Inspektor ochrony danych nie został przez Administratora powołany (w przypadku jego powołania przekazana zostanie odpowiednia informacja).
  Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: Łódź, ul Pomorska 555, adresem mailowym: odo@precimet.pl, numerem telefonu +48 42 672 57 10
 2. 2) Administrator przetwarza Państwo następujące dane osobowe
  1. a) imię, nazwisko; nazwa firmy
  2. b) adres; numer telefonu, adres e-mail;
  3. c) numer NIP
  4. d) numer rachunku bankowego
 3. 3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
  1. a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. b) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. c) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. d) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci marketingu usług i produktów własnych Administratora oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy
 4. 5) Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
  1. a) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie
  2. b) w celu zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonywania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów towarzyszących, np. umowy przewozu z opera-torem pocztowym/kurierskim w celu dostarczenia Państwu zakupionego towaru – na podstawie wymogów kontraktowych, bądź na podstawie uzasadnionych wymogów administratora
  3. c) w celu przestrzegania przez Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  4. d) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, w celu marketingu produktów i usług Administratora, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 5. 6) Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:
  1. a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, firmom kurierskim/operatorom pocztowym — na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  2. b) innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
  3. c) innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrażą Państwo na takie udostępnienie zgodę.
 6. 7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. 8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej z Administratorem i rozpatrywania związanych z nią reklamacji.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
  Po upływie powyższych okresów dane mogą być przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (w zależności od tego który z tych terminów upłynie później).
 8. 9) Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności, co oznacza, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach umowy zawartej z Administratorem.,
 9. 10) Zgodnie z art. 15 – 21 RODO przysługują Państwu następujące prawa:
  1. a) Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  2. b) Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  3. c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  4. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  5. e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  6. f) Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 10. 11) Mogą Państwo realizować swoje prawa wymienione w pkt. 5 i 10 powyżej poprzez wysłanie stosownego żądania na adres odo@precimet.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora list polecony zawierający takie żądanie.
 11. 12). Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie, odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 12. 13) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 13. 14) Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.